لیست فیلم های راه یافته به مسابقه

ردیفکد پیگیرینام اثربخشقالبکارگرداناستانوضعیتنمایش اثر
1100FEST-1424-11-223غول مهربانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی کیومرث محمدچناریتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
2100FEST-2295-11-4759دختربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ياسر حمزهتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
3100FEST-4458-11-4303لبخندبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ناصر نورانی (هژار)تهرانراه یافته به مسابقهنمایش
4100FEST-4838-11-5277نیمه شببخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی نازنین فرخلوالبرزراه یافته به مسابقهنمایش
5100FEST-468-11-4165دمبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی میثم آقاجان زادهقزوينراه یافته به مسابقهنمایش
6100FEST-4724-11-4720به خانواده برگردیمبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهدی افضل‌زاده محمد حسن فلاحتهرانبرگزیدهنمایش
7100FEST-4533-11-4522پاک باختهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مریم مدرس مطلقاصفهانراه یافته به مسابقهنمایش
8100FEST-4255-11-4532زخم کهنهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مرتضی مصاحب نیاقمراه یافته به مسابقهنمایش
9100FEST-2625-11-6097گذر موقتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد معین روح الامینیاصفهانراه یافته به مسابقهنمایش
10100FEST-4370-11-5964سیاهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد محمدآبادیخراسان رضويراه یافته به مسابقهنمایش
11100FEST-2741-11-5065حضرت مهندسبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد حسین امانی همدانیتهرانبرگزیدهنمایش
12100FEST-4827-11-5406جان مادربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد حسن خردلفارسراه یافته به مسابقهنمایش
13100FEST-4107-11-164صدای منبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مجید برهانیكرمانبرگزیدهنمایش
14100FEST-1172-11-5202حساس شوبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی عرفان فرهادیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
15100FEST-3001-11-6212درخت مهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی عباس آقاخانیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
16100FEST-5262-11-6267حرف های آخربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سینا فایده خراسان جنوبيراه یافته به مسابقهنمایش
17100FEST-5170-11-5925نخ زندگیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید محمد علی وزیریتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
18100FEST-1902-11-5954فانوسبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید سجاد میرزادهخراسان رضويراه یافته به مسابقهنمایش
19100FEST-4744-11-4898چند درصدبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سجاد شاه حاتمیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
20100FEST-769-11-4326رو به مهربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سجاد خطیریگلستانراه یافته به مسابقهنمایش
21100FEST-1097-11-4198دریای کوچک منبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سامان حسین پوركردستانراه یافته به مسابقهنمایش
22100FEST-3958-11-4327نیمه خالی لیوانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی زهرا اسدیكردستانراه یافته به مسابقهنمایش
23100FEST-4701-11-4770جهتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ریحانه عزیزی دلشادتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
24100FEST-4248-11-4434آرزوهابخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی رضا یارخلجیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
25100FEST-4724-11-4728غصببخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی رضا زهتابچیانتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
26100FEST-3399-11-4626نامهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی داود جلیلیقمراه یافته به مسابقهنمایش
27100FEST-3399-11-4221مشق پدربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی داود جلیلیقمراه یافته به مسابقهنمایش
28100FEST-3399-11-4222پستوی خالیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی داود جلیلیقمراه یافته به مسابقهنمایش
29100FEST-3614-11-4420آتش اگر میدانست سر انجامش خاکستر است..بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی خشایار سپهریتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
30100FEST-4854-11-6122سرنوشتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین پهلوان زادهتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
31100FEST-3443-11-5318ریموتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین فلاح آبادیالبرزراه یافته به مسابقهنمایش
32100FEST-4517-11-4361از دید منبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین رزمجوییفارسراه یافته به مسابقهنمایش
33100FEST-4946-11-5227قابلمهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین دارابیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
34100FEST-4946-11-5248چشم به راهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین دارابیتهرانبرگزیدهنمایش
35100FEST-4946-11-5251جیب کتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین دارابیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
36100FEST-5240-11-6117مکثبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین تهرانیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
37100FEST-4106-11-163دوئلبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسام حسینیكرمانراه یافته به مسابقهنمایش
38100FEST-4856-11-5871گیفبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حامد جلیلیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
39100FEST-4546-11-4406تهتهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی جواد هادی اصلكهكيلويه و بويراحمدراه یافته به مسابقهنمایش
40100FEST-5167-11-5786لایکبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی تورج هیبتیهمدانراه یافته به مسابقهنمایش
41100FEST-2481-11-4398پایانی بر یک زخمبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بیات آزادبختلرستان راه یافته به مسابقهنمایش
42100FEST-4921-11-5160لبخندبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بهزاد آقاییتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
43100FEST-812-11-4558کلاغ پربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بابک مجیدیگيلانراه یافته به مسابقهنمایش
44100FEST-3023-11-4174ماهی و منبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بابک حبیبی فرتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
45100FEST-1907-11-119زنده بگوربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ایمان جعفرزادهتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
46100FEST-3662-11-4400قاببخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امین سلیمیكرمانشاهراه یافته به مسابقهنمایش
47100FEST-4418-11-4253یه نقاشی ، یه رویابخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امیر کامیابیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
48100FEST-512-11-6049آدمهابخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امیر احمدزادهكردستانراه یافته به مسابقهنمایش
49100FEST-4946-11-5260کانتینر 401بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امید میرزاییتهرانبرگزیدهنمایش
50100FEST-4724-11-4723بزرگ فامیلبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امید توتونچیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
51100FEST-4260-11-4429فرزند صالحبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی اصغر عباسیيزدراه یافته به مسابقهنمایش
52100FEST-1135-11-11جیژوانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی اشکان ساعدپناهكردستانراه یافته به مسابقهنمایش
53100FEST-5163-11-5769نقطه عطفبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی احسان ملازادهتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
54100FEST-4683-11-4646تلخی بی پایانبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند یونس فیروزيزدراه یافته به مسابقهنمایش
55100FEST-5207-11-5940تولد یک ملکهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند پژمان برجیانچهارمحال بختياريراه یافته به مسابقهنمایش
56100FEST-844-11-116محله مابخش اصلی (مسابقه ملی)مستند وحید مباشریفارسراه یافته به مسابقهنمایش
57100FEST-844-11-143روزنهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند وحید مباشریفارسراه یافته به مسابقهنمایش
58100FEST-4673-11-4634شاه و تلخکبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند وحید دهیادگاریكرمانراه یافته به مسابقهنمایش
59100FEST-5032-11-5429فروشندهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند میدیاواثقیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
60100FEST-4627-11-4553دستان کوچکبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مهرداد محسنیكرمانراه یافته به مسابقهنمایش
61100FEST-2046-11-6209عباسبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مهدی شاهسواریتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
62100FEST-2046-11-523118-بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مهدی شاهسواریتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
63100FEST-2046-11-5885رفتگربخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مهدی شاهسواریتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
64100FEST-4266-11-4204مستانهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مهاجرتوحیدپرستتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
65100FEST-300-11-4498یازده منهای 1بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محمد صحرائیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
66100FEST-1433-11-5040فایتربخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محمد رضا دهستانیيزدراه یافته به مسابقهنمایش
67100FEST-4216-11-4793آهن نگارهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند محمد حسنیتهرانبرگزیدهنمایش
68100FEST-996-11-6085کار تیمیبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند فرامک سلیمانیاصفهانراه یافته به مسابقهنمایش
69100FEST-4784-11-4859کمابخش اصلی (مسابقه ملی)مستند علیرضا دهقانتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
70100FEST-2074-11-4950برکتبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند علی کیوانخراسان رضويبرگزیدهنمایش
71100FEST-2615-11-5835بارگچ به مقصد نمی رسدبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سیدرضاسیدفاتحیكردستانراه یافته به مسابقهنمایش
72100FEST-5035-11-5450خانه منبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سید مصطفی شیرزادیاصفهانراه یافته به مسابقهنمایش
73100FEST-5120-11-5658دست گنج - قسمت خراطیبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سید حسین واعظ شهیدیخراسان رضويراه یافته به مسابقهنمایش
74100FEST-5120-11-5760دست گنج - قسمت پرده دوزبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سید حسین واعظ شهیدیخراسان رضويراه یافته به مسابقهنمایش
75100FEST-4949-11-5229قوطیهای شکم پربخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سلیمان حسنیكهكيلويه و بويراحمدراه یافته به مسابقهنمایش
76100FEST-3399-11-4609برقعبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند داود جلیلیقمراه یافته به مسابقهنمایش
77100FEST-3399-11-4612یک گفتگوی ساده بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند داود جلیلیقمراه یافته به مسابقهنمایش
78100FEST-3399-11-4633دربخش اصلی (مسابقه ملی)مستند داود جلیلیقمراه یافته به مسابقهنمایش
79100FEST-3399-11-4601شهر سپیدبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند داود جلیلیقمراه یافته به مسابقهنمایش
80100FEST-4943-11-5889خواب سردبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند حسن نیکنامخراسان رضويراه یافته به مسابقهنمایش
81100FEST-4639-11-4557نوای صلصالبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند جواد صالحمركزيراه یافته به مسابقهنمایش
82100FEST-2395-11-5529امید سپیدبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند جمشید فرجوند فرداكردستانبرگزیدهنمایش
83100FEST-2481-11-4293کابوسبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند بیات آزادبختلرستان راه یافته به مسابقهنمایش
84100FEST-1796-11-5366عباسبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند امید مدحجتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
85100FEST-4932-11-5907این باریکه راهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند آرمین تیموریزنجانراه یافته به مسابقهنمایش
86100FEST-2369-11-227فضیلت ابدیبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی یاسر محدثیقمراه یافته به مسابقهنمایش
87100FEST-4640-11-4976آوای زندگیبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی پویا عباسیفارسراه یافته به مسابقهنمایش
88100FEST-4782-11-4858یه سیگار می تونه شمارو بکشهبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی میرعلی حسینی اصلیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
89100FEST-2038-11-5001الهه عشقبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی ملیکا قنبریفارسراه یافته به مسابقهنمایش
90100FEST-4719-11-4974جنگ (جنگ همیشه ویران است)بخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی معین منصوری فردكرمانبرگزیدهنمایش
91100FEST-4966-11-5427بازگشت اسطوره هابخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی محمدرضا نجفی امامیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
92100FEST-4721-11-4711تریو قجریبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی محمدرضا مرادی تهرانراه یافته به مسابقهنمایش
93100FEST-4014-11-126نوروزبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی محمد هادی خسروکیانیخوزستانراه یافته به مسابقهنمایش
94100FEST-5122-11-5670کفشدوزکبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی محمد سیدجوادیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
95100FEST-3800-11-193عشق شیرینبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی فرید طهماسبیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
96100FEST-4866-11-5041مواد لازمبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی عرفان رسولی مصطفی سعیدی کیاالبرزراه یافته به مسابقهنمایش
97100FEST-1251-11-5949شهر من سردشتبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی زیبا ارژنگتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
98100FEST-1753-11-5097یک اشتباه دیجیتالیبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی حمیدرضا بیاتتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
99100FEST-4597-11-6126رسول رحمتبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی حامد حسینیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
100100FEST-2180-11-4367مرثیه ای برای آببخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی باقر بهرام شتربانآذربايجان شرقيراه یافته به مسابقهنمایش
101100FEST-3403-11-4912نقش زندگیبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی احسان معصومقزوينبرگزیدهنمایش
102100FEST-4523-11-5403در آغوش مدیترانهبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی آروین مدقالچیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
103100FEST-4868-11-5046معلقبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی آذر منصوریكردستانبرگزیدهنمایش
104100FEST-4436-11-4265پرده آخرمسیر تجربه داستانی کیارش اشراقیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
105100FEST-4731-11-5313تهـمسیر تجربه داستانی پوریا خازنیسيستان و بلوچستانراه یافته به مسابقهنمایش
106100FEST-5026-11-5892بهارمسیر تجربه داستانی نسیم همتیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
107100FEST-4979-11-5312زخم خاکمسیر تجربه داستانی محمداستادیالبرزراه یافته به مسابقهنمایش
108100FEST-4842-11-5153مامان بازیمسیر تجربه داستانی م.فرج صالحیالبرزراه یافته به مسابقهنمایش
109100FEST-5058-11-5495حسرت مسیر تجربه داستانی فهیمه ذبیحی فرد مركزيراه یافته به مسابقهنمایش
110100FEST-4936-11-5329گره کورمسیر تجربه داستانی فاطمه توکلیسيستان و بلوچستانراه یافته به مسابقهنمایش
111100FEST-4695-11-4667خطای دیدمسیر تجربه داستانی علی جعفرآبادیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
112100FEST-4872-11-5056چقدر زود دیر میشهمسیر تجربه داستانی علی اکبر قانعفارسراه یافته به مسابقهنمایش
113100FEST-3227-11-6226همزادمسیر تجربه داستانی عطیه سادات حجتیتهرانبرگزیدهنمایش
114100FEST-4648-11-5633منتظرمسیر تجربه داستانی سید مهدی میرغیاثیقمراه یافته به مسابقهنمایش
115100FEST-4179-11-4510دعوتمسیر تجربه داستانی سید حمید اسماعیلیخراسان رضويراه یافته به مسابقهنمایش
116100FEST-2637-11-5608آمیختهمسیر تجربه داستانی ریحانه جعفریاناصفهانراه یافته به مسابقهنمایش
117100FEST-4832-11-5459یک جفت کفشمسیر تجربه داستانی حسین مهدیان لرستانراه یافته به مسابقهنمایش
118100FEST-4132-11-187زمین گرد استمسیر تجربه داستانی ثمین شهوارهگيلانراه یافته به مسابقهنمایش
119100FEST-1265-11-5389برای پدرممسیر تجربه داستانی اکبرتراب پورهمدانبرگزیدهنمایش
120100FEST-4539-11-4399فتوکپی مسیر تجربه داستانی اسماعیل عظیمی قمراه یافته به مسابقهنمایش
121100FEST-4539-11-5246صف مسیر تجربه داستانی اسماعیل عظیمی قمبرگزیدهنمایش
122100FEST-5142-11-5725نشستمسیر تجربه داستانی آرش تیمورنژادتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
123100FEST-4828-11-6195باد خنگمسیر تجربه مستند مهنوش شیخیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
124100FEST-4330-11-4185تیشه روزگار مسیر تجربه مستند محمد فرج زاده كردستانبرگزیدهنمایش
125100FEST-4330-11-4237نقش زن ......مسیر تجربه مستند محمد فرج زاده كردستانراه یافته به مسابقهنمایش
126100FEST-4475-11-4992دیوارمسیر تجربه مستند فیروزه شاه سیاه فارسراه یافته به مسابقهنمایش
127100FEST-4909-11-5793اسداللهمسیر تجربه مستند علی بیاتتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
128100FEST-3561-11-4730طلامسیر تجربه مستند شاهرخ لامعتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
129100FEST-1552-11-5963زندگی جاری است...مسیر تجربه مستند حسام کامراناصفهانراه یافته به مسابقهنمایش
130100FEST-4674-11-4636ارزوهای کودکیمسیر تجربه مستند اکبر دره بالایی خوزستانراه یافته به مسابقهنمایش
131100FEST-4844-11-5002جوجی یا پومسیر تجربه پویانمایی مژگان حامدهمدانراه یافته به مسابقهنمایش
132100FEST-4415-11-4251دست های کوچکمسیر تجربه پویانمایی مهدی خروشیاردبيلبرگزیدهنمایش
133100FEST-4950-11-5292کرگدنمسیر تجربه پویانمایی فرزانه قبادیسمنانراه یافته به مسابقهنمایش
134100FEST-5071-11-5986مرگ تاریکیمسیر تجربه پویانمایی علی اکبر حسن زادهتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
135100FEST-5174-11-5804زیرزمینمسیر تجربه پویانمایی سحر طرزیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش
136100FEST-5064-11-6137بختکمسیر تجربه پویانمایی رسول آمالیقزوينراه یافته به مسابقهنمایش
137100FEST-1143-11-5503مسیر سختمسیر تجربه پویانمایی بهنام اسداللهی اردبيلراه یافته به مسابقهنمایش
138100FEST-5241-11-6119پدرمسیر تجربه پویانمایی امیر محمد نوری دلوئیتهرانراه یافته به مسابقهنمایش