مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمدرضا مکاری

استان : بوشهر

خلاصه سوابق : سابفه ای ندارم

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر