لیست فیلم های راه یافته به اکران (خارج از مسابقه)

ردیفکد پیگیرینام اثربخشقالبکارگرداناستانوضعیت
1100FEST-3734-11-6295اثر ششبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانیخودمبوشهرراه یافته به اکران
2100FEST-196-11-5960دغدغهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی کیانوش غلامیكرمانراه یافته به اکران
3100FEST-4371-11-4223مرغ عشقبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی کورس سامانیانتهرانراه یافته به اکران
4100FEST-106-11-4291عصر جدیدبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی کاوه بقراطیالبرزراه یافته به اکران
5100FEST-5153-11-5752فانوس خاموشبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی پیام لاغریكردستانراه یافته به اکران
6100FEST-844-11-114پرش در عشقبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی وحید مباشری علی لاوری منفردفارسراه یافته به اکران
7100FEST-4789-11-4880نقش عشقبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی هادي اتابکيتهرانراه یافته به اکران
8100FEST-4486-11-4738کامنتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی نازنین چیت سازتهرانراه یافته به اکران
9100FEST-447-11-4477شکافبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهدی شریف زادهتهرانراه یافته به اکران
10100FEST-4724-11-4716زندگی در وقت اضافهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مهدی امینیتهرانراه یافته به اکران
11100FEST-4031-11-5200غریبهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی مرتضی بیاتیتهرانراه یافته به اکران
12100FEST-3450-11-4287لبخند بزنیدبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمود حیدریفارسراه یافته به اکران
13100FEST-4871-11-5053تداوم به واسطه تدوینبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد کردمان پویشخوزستانراه یافته به اکران
14100FEST-4369-11-6012خشم و چشمبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد ندافتهرانراه یافته به اکران
15100FEST-5262-11-6268نزدیک آسمانبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد مهدی شیروانیخراسان جنوبيراه یافته به اکران
16100FEST-5253-11-6183انابهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد شادانیتهرانراه یافته به اکران
17100FEST-4757-11-4809ولی تو سکوت نکن!بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محبوبه تمسکنیگلستانراه یافته به اکران
18100FEST-4840-11-5561میخبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی لیلا روغنگیر قزوینیقزوينراه یافته به اکران
19100FEST-879-11-4854طناببخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی فضل الله تاریتهرانراه یافته به اکران
20100FEST-4816-11-5308معبربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی فرشاد عباسیتهرانراه یافته به اکران
21100FEST-4619-11-5424یک روز کاریبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی فاطمه یعقوبیقمراه یافته به اکران
22100FEST-1061-11-4525هوای ماندنبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی نیکوکاريزدراه یافته به اکران
23100FEST-3550-11-4841صدای سکوتبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی معصومیتهرانراه یافته به اکران
24100FEST-5260-11-6229خانواده مابخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی شهبازیالبرزراه یافته به اکران
25100FEST-908-11-6178آسانسوربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی اکبریتهرانراه یافته به اکران
26100FEST-98-11-5856دستمزدبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی ابدالیتهرانراه یافته به اکران
27100FEST-4349-11-4207رادیوبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی عباس (فرشاد) عباسیفارسراه یافته به اکران
28100FEST-4598-11-5124زمین بازی مابخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سیدمحسن مهاجریقزوينراه یافته به اکران
29100FEST-4648-11-5578سلفیِ سلفیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید مهدی میرغیاثیقمراه یافته به اکران
30100FEST-1325-11-6246یک روز خاص بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سمانه عباس پورخراسان جنوبيراه یافته به اکران
31100FEST-4867-11-5045سنگ، کاغذ، ...بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سمانه استادتهرانراه یافته به اکران
32100FEST-4482-11-4592آرزوهای بزرگبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سعید درانیسيستان و بلوچستانراه یافته به اکران
33100FEST-1097-11-4199یک هیچبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سامان حسین پوركردستانراه یافته به اکران
34100FEST-4919-11-6031زردبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی س.امیر پیشواییالبرزراه یافته به اکران
35100FEST-1390-11-4662چهارضلعیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی زهرا خیریتهرانراه یافته به اکران
36100FEST-3157-11-5025شغل پدر بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی روح الله علی آبادی خراسان شماليراه یافته به اکران
37100FEST-4724-11-4718خواهشبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی رضا زهتابچیانتهرانراه یافته به اکران
38100FEST-3399-11-4610کلاس بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی داود جلیلیقمراه یافته به اکران
39100FEST-3399-11-4625سه حرفبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی داود جلیلیقمراه یافته به اکران
40100FEST-5228-11-6062قطره قطره زندگیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی خلیل احمد پناهكردستانراه یافته به اکران
41100FEST-3443-11-5238خانه ی مادریبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین فلاح آبادیالبرزراه یافته به اکران
42100FEST-3443-11-5316لِی لِیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حسین فلاح آبادیالبرزراه یافته به اکران
43100FEST-4961-11-5263حادثه خبر می کند...بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حامد کاظم زادهتهرانراه یافته به اکران
44100FEST-4877-11-5848فراموشیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی حامد بخشیتهرانراه یافته به اکران
45100FEST-4649-11-4569اعلامیهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی جلال خبازتهرانراه یافته به اکران
46100FEST-1386-11-5006امروزبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بیژن زرینتهرانراه یافته به اکران
47100FEST-1490-11-4861نفسبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بیژن بیاتمركزيراه یافته به اکران
48100FEST-3004-11-4317یک روز معمولیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بهنام صفاریتهرانراه یافته به اکران
49100FEST-3023-11-4182پس از پانزده سالبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی بابک حبیبی فرتهرانراه یافته به اکران
50100FEST-1872-11-4518ساندویچبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امین صلاحیتهرانراه یافته به اکران
51100FEST-4055-11-156دیواربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امیرعلی زیارتیتهرانراه یافته به اکران
52100FEST-1554-11-4910آنبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امیر رویینیتهرانراه یافته به اکران
53100FEST-4724-11-4725به امید دیداربخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امید توتونچیتهرانراه یافته به اکران
54100FEST-82-11-5011پناهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی امنه رایگانتهرانراه یافته به اکران
55100FEST-4410-11-4248مالاریابخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی آکو زندکریمیالبرزراه یافته به اکران
56100FEST-4803-11-5009امیرعلیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی آرمان لطفیالبرزراه یافته به اکران
57100FEST-5073-11-5522به همراه وسایل ...بخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی آرمان خوانساریانتهرانراه یافته به اکران
58100FEST-2752-11-4970چیزی مانند مهربانیبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند کورش بویریخوزستانراه یافته به اکران
59100FEST-1194-11-4537فرکانس ممنوعبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند میلاد طاهری نوریتهرانراه یافته به اکران
60100FEST-1194-11-4539مهربانیبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند میلاد طاهری نوریتهرانراه یافته به اکران
61100FEST-4807-11-5052خواهشا...بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مجید میرجمالیتهرانراه یافته به اکران
62100FEST-3870-11-4297جایی برای زیستن بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند فریبا اباذریتهرانراه یافته به اکران
63100FEST-930-11-5823اینجا هنوز باز استبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند علی ترابی پورخوزستانراه یافته به اکران
64100FEST-5205-11-6213کیمیای خاکبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند عبدالحمید بقائیانيزدراه یافته به اکران
65100FEST-255-11-4807کتاببخش اصلی (مسابقه ملی)مستند عاطفه عراقیگلستانراه یافته به اکران
66100FEST-2615-11-5877نذر سفیدبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سیدرضا سیدفاتحیكردستانراه یافته به اکران
67100FEST-5035-11-5457تبرکبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سید مصطفی شیزادی اصفهانراه یافته به اکران
68100FEST-5120-11-5746دست گنج - قسمت آرایشگریبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سید حسین واعظ شهیدیخراسان رضويراه یافته به اکران
69100FEST-5120-11-5754دست گنج - قسمت تراشکاربخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سید حسین واعظ شهیدیخراسان رضويراه یافته به اکران
70100FEST-5120-11-5757دست گنج - قسمت حکاکبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سید حسین واعظ شهیدیخراسان رضويراه یافته به اکران
71100FEST-4949-11-6096میلکبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند سلیمان حسنیكهكيلويه و بويراحمدراه یافته به اکران
72100FEST-963-11-6134نساجیبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند رضا رسولخانیتهرانراه یافته به اکران
73100FEST-5168-11-5873مزد جانبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند حمید مداحیخراسان رضويراه یافته به اکران
74100FEST-5030-11-5704مرزبانبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند حسین بشیریالبرزراه یافته به اکران
75100FEST-3544-11-5174جاذبهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند حسين نشاطي تهرانراه یافته به اکران
76100FEST-1951-11-4586ده یازدهبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند امید کریمسيستان و بلوچستانراه یافته به اکران
77100FEST-5273-11-6287مثل هیچ کسبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند الهام عادلیتهرانراه یافته به اکران
78100FEST-1808-11-4760بادها خبر از تغییر فصل می دهند بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند اسماعیل میرزایی قمراه یافته به اکران
79100FEST-1808-11-4761تاجی از زیتون بخش اصلی (مسابقه ملی)مستند اسماعیل میرزاییقمراه یافته به اکران
80100FEST-4963-11-5291پای برجبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند آرین فروتنخراسان رضويراه یافته به اکران
81100FEST-4762-11-4816ساده اما زندگیبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی کاوه سیستانیفارسراه یافته به اکران
82100FEST-4178-11-207ترمینالبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی پژمان علی پورآذربايجان غربيراه یافته به اکران
83100FEST-4337-11-4196روز نوبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی هاجر مهرانیتهرانراه یافته به اکران
84100FEST-4763-11-4817ماهی + گربهبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی نرگس رستمی معزهمدانراه یافته به اکران
85100FEST-2962-11-6081سخن رانبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی میثاق بحرالعلومیانتهرانراه یافته به اکران
86100FEST-5010-11-5484قدم های مهربخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی مریم خوش اقبالهمدانراه یافته به اکران
87100FEST-1223-11-5391یک لحظه عشقبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی مرتضی بهرامیتهرانراه یافته به اکران
88100FEST-4621-11-4528بازیبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی محمدرضا شادهمدانراه یافته به اکران
89100FEST-4076-11-148ماهی خشمگینبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی مجتبی باری خراسان رضويراه یافته به اکران
90100FEST-4190-11-218داستان ستاره هابخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی علیرضاخاشعیتهرانراه یافته به اکران
91100FEST-4630-11-4538تنگ بلوربخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی علی محمدیكهكيلويه و بويراحمدراه یافته به اکران
92100FEST-4484-11-4348برای حراجبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی علی خرم زاده اصفهانیتهرانراه یافته به اکران
93100FEST-32-11-6206قرمزبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی شقایق ولی پورتهرانراه یافته به اکران
94100FEST-2530-11-4273هدفبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی سید احمد جعفریاناصفهانراه یافته به اکران
95100FEST-4667-11-4630گذربخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی سید احمد باقریانقمراه یافته به اکران
96100FEST-1154-11-5015هر نفسی که فرو می رود بخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی رهی اسکندریفارسراه یافته به اکران
97100FEST-1154-11-5017یک جداییبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی رهی اسکندریفارسراه یافته به اکران
98100FEST-5233-11-6084زمین پاک اسمان ابی 02بخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی رسول صفالوتهرانراه یافته به اکران
99100FEST-4680-11-6063ما زنده ایمبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی رسول ذاکریتهرانراه یافته به اکران
100100FEST-3157-11-6240پر پرواز بخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی داوود وحیدی خراسان شماليراه یافته به اکران
101100FEST-4988-11-5720تلگراممسیر تجربه داستانی پژمان احمدیتهرانراه یافته به اکران
102100FEST-4479-11-4904دیگریمسیر تجربه داستانی هادی عنانیتهرانراه یافته به اکران
103100FEST-4729-11-5255پازلمسیر تجربه داستانی نیلوفر غلام پور شهریسيستان و بلوچستانراه یافته به اکران
104100FEST-4777-11-4941صدای دیدارمسیر تجربه داستانی نعیم اله بختیاریتهرانراه یافته به اکران
105100FEST-4828-11-5951نجوای فردوسمسیر تجربه داستانی مهنوش شیخیتهرانراه یافته به اکران
106100FEST-4791-11-4882نوارمسیر تجربه داستانی مهرشاد آقایی رنجبرتهرانراه یافته به اکران
107100FEST-4886-11-5084خورشيد خاموش است مسیر تجربه داستانی مرضيه غلامي اصفهانراه یافته به اکران
108100FEST-4538-11-5546خوب رسیدیمسیر تجربه داستانی محمد محمد قاسمیسيستان و بلوچستانراه یافته به اکران
109100FEST-3651-11-5356عروسمسیر تجربه داستانی محمد حسین صفریتهرانراه یافته به اکران
110100FEST-4596-11-4489فرصت هاي از دست رفتهمسیر تجربه داستانی محمد حسين اسحاقيتهرانراه یافته به اکران
111100FEST-3954-11-5300مثل آبِ خوردنمسیر تجربه داستانی مجید امیریخراسان رضويراه یافته به اکران
112100FEST-4997-11-5373کفش های لنگه به لنگهمسیر تجربه داستانی فرشید روشنیهمدانراه یافته به اکران
113100FEST-2432-11-4290شهادتمسیر تجربه داستانی علیرضاخانیهمدانراه یافته به اکران
114100FEST-4954-11-5249شیرینمسیر تجربه داستانی علی اکبر ابراهیمی زادهخوزستانراه یافته به اکران
115100FEST-5196-11-5900دشمن مردممسیر تجربه داستانی شایان حبیبی سالار شریفیتهرانراه یافته به اکران
116100FEST-4975-11-5297جا برای نفس تنگ استمسیر تجربه داستانی سینا ایوبیكردستانراه یافته به اکران
117100FEST-4975-11-5309آغوشی به رنگ مادرمسیر تجربه داستانی سینا ایوبیكردستانراه یافته به اکران
118100FEST-4328-11-4183بودن یا نبودنمسیر تجربه داستانی سید علی هاشمی نیاتهرانراه یافته به اکران
119100FEST-4743-11-5518مهربانی دیوارمسیر تجربه داستانی سید رضا برهانیقمراه یافته به اکران
120100FEST-5000-11-5351انعکاسمسیر تجربه داستانی سمیرا رجبیتهرانراه یافته به اکران
121100FEST-2671-11-4531پایی که جا ماندمسیر تجربه داستانی سعید کریمیكهكيلويه و بويراحمدراه یافته به اکران
122100FEST-4112-11-178کام سردمسیر تجربه داستانی زینب صادقیانكرمانراه یافته به اکران
123100FEST-4705-11-5938مشتریمسیر تجربه داستانی رکسانا طالبیالبرزراه یافته به اکران
124100FEST-4136-11-5689مفقود الاثرمسیر تجربه داستانی حمیدحمیدزادهكرمانراه یافته به اکران
125100FEST-3593-11-4543اشیتمسیر تجربه داستانی بهروز پرنیانآذربايجان شرقيراه یافته به اکران
126100FEST-4735-11-5195سرد آبمسیر تجربه داستانی امیرحسین رحیم زادهاصفهانراه یافته به اکران
127100FEST-1228-11-4591همین حوالیمسیر تجربه مستند پریسا صحبتیتهرانراه یافته به اکران
128100FEST-1313-11-5671فرهنگ پوشالیمسیر تجربه مستند وحید میرجانیفارسراه یافته به اکران
129100FEST-1929-11-5401صدای پای ابمسیر تجربه مستند محمد بیگلرتبارمركزيراه یافته به اکران
130100FEST-4825-11-5904زهراپولومسیر تجربه مستند علیرضا کوشکی احمدیتهرانراه یافته به اکران
131100FEST-4394-11-4280اینجا خبری نیستمسیر تجربه مستند علیرضا فولادیخراسان رضويراه یافته به اکران
132100FEST-4653-11-4573فصل گسمسیر تجربه مستند طاهره یزدانیانكرمانشاهراه یافته به اکران
133100FEST-3916-11-101تک نوکمسیر تجربه مستند سید شهاب الدین آیتیاصفهانراه یافته به اکران
134100FEST-4998-11-5346درس یا کارمسیر تجربه مستند رسول خلیل ارجمندیتهرانراه یافته به اکران
135100FEST-4136-11-6046شریکی پیچمسیر تجربه مستند حمیدحمیدزادهكرمانراه یافته به اکران
136100FEST-5169-11-5799...کوتاه بودمسیر تجربه مستند امیررضا ثابتیتهرانراه یافته به اکران
137100FEST-4228-11-248آقای اُمسیر تجربه پویانمایی گلناز گودرزیالبرزراه یافته به اکران
138100FEST-4710-11-4683تنگ ماهیمسیر تجربه پویانمایی مهسا حسینیكرمانراه یافته به اکران
139100FEST-5114-11-5719خانهمسیر تجربه پویانمایی مریم صحت لیلا ثمریتهرانراه یافته به اکران
140100FEST-4091-11-157برف خواهد باریدمسیر تجربه پویانمایی فاطمه درینیفارسراه یافته به اکران
141100FEST-2985-11-94مُدلْ مَستمسیر تجربه پویانمایی احمد خوش نیتتهرانراه یافته به اکران