لیست فیلم های برگزیده

ردیفکد پیگیرینام اثربخشقالبکارگرداناستانوضعیت
1100FEST-4946-12-7481کف و خونبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی محمد پایدارتهرانبرگزیده
2100FEST-4724-12-7009کارخانهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی علی رحیمیتهرانبرگزیده
3100FEST-6400-12-7651پوشکبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی سید محمدرضا سعادتیالبرزبرگزیده
4100FEST-6348-12-7690پناهبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ابوذر حیدریتهرانبرگزیده
5100FEST-5831-12-6420قانونیبخش اصلی (مسابقه ملی)داستانی ابوالفضل بختیار قشلاقتهرانبرگزیده
6100FEST-6507-12-8133باتکبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند مهدی ماهانتهرانبرگزیده
7100FEST-3561-12-6336موج FMبخش اصلی (مسابقه ملی)مستند شاهرخ لامع شاهرخ لامع شاهرخ لامعتهرانبرگزیده
8100FEST-4782-12-7724چتربخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی میرعلی حسینی اصلیتهرانبرگزیده
9100FEST-4680-12-7759بذرهای فلزیبخش اصلی (مسابقه ملی)پویانمایی رسول ذاکریتهرانبرگزیده
10100FEST-1468-12-7181عیوضمسیر تجربه مستند میلاد جعفریتهرانبرگزیده
11100FEST-4188-12-6783اشکونمسیر تجربه مستند محمد صالحیتهرانبرگزیده
12100FEST-5096-12-7513...رفت مسیر تجربه پویانمایی سمانه فضل اله اسدیتهرانبرگزیده