جلسه همکاری جشنواره زنگبار و جشنواره فیلم 100 ثانیه ای

جلسه همکاری های مشترک جشنواره زنگبار و جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای