کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در ارومیه ، تبریز و شیراز