کارگاه فیلم های 100 ثانیه ای از ایده تا اجرا در مشهد و بجنورد