مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : امیررضا  قره گوزلو

استان : تهران

خلاصه سوابق : دانشجوی نمایش

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1دغدغهدوره 11رسیده به دبیرخانه