مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمدرضا پورآقابالا

استان : تهران

خلاصه سوابق : اولین تجربه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر